یکه سازان اولین سازنده ایرهاکی و هنداسپید استاندارد در ایران رد کردن